Volleybalvereniging Nuvoc doet er alles aan een gezellig en veilig (sport)klimaat te creëren. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze normen en waarden en tevens in lijn zijn met de Nevobo gedragscode.

Natuurlijk moeten Normen en Waarden en hoe we met elkaar omgaan worden gedragen door de leden zelf. Het bestuur kan sancties opleggen indien de regels niet worden nageleefd.

Normen & Waarden

Respect en veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich veilig en thuis voelt.

Openheid en toegankelijkheid: we streven er naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de Veldhovense samenleving en omgeving. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid voor iedereen inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aanspreken en van positieve feedback te voorzien behouden we een prettige sfeer.

Boeien en (ver)binden: we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten te centraliseren in èèn accommodatie. We streven naar een wij-gevoel

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekend dat we er naar streven dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen steekt. Samenwerken met andere verenigingen, gemeente, sponsoren en overige derden die betrokken zijn bij onze vereniging.

Bovenstaande normen en waarden leiden tot de volgende concrete gedragsregels.

1. Spelers/speelsters

Wat wordt gewenst als gedrag?

Fair-Play tijdens en na de trainingen en wedstijden dwz:

 • Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;
 • Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie;
 • Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel;
 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheid en spreek publiek gerust aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen);
 • Matig met alcohol. 

Bevorder een positieve sfeer, dwz:

 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedraag waar nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers, biedt jezelf aan om te helpen;
 • Indien gevraagd voor hulp, wees bereid om  je handen uit de mouwen te steken;
 • Heb respect voor de eigendommen van anderen en Nuvoc;
 • Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • Praat positief/coachend over elkaar;
 • Praat positief over Nuvoc op social media (Facebook, Twitter, instagram etc. etc.);
 • Ga met respect om met de medespelers ook buiten de directe sportsituatie (geen pest- of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden:

 • Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
 • Medespelers en/of tegenstander beledigen en/of denigrerende opmerkingen over hen maken;
 • Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • Medespelers pesten of negatief benaderen;
 • Steeds te laat komen;
 • De kleedkamer en sporthal netjes en opgeruimd achterlaten;
 • Gebruik van mobiel tijdens wedstrijd of training (mobiel hoort in de tas), behalve als dit van wegens bijzondere omstandigheden is besproken;
 • Gebruik van mobiel in de kleedkamers (het maken van foto’s van spelers in de kleedkamer);
 • Ongepast gedrag richting de scheidsrechter;
 • (Ongevraagde) communicatie naar de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.

2. Ouders/verzorgers, overige toeschouwers

Wat wordt gewenst als gedrag?

Respect voor de eigendommen van anderen en Nuvoc:

 • niet roken in de sporthal en/of kantine;
 • geen drank en of etens-waren in de sporthal.                                                                                                       

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert bij hun spel:

 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, trainer/coaches, eigen spelers en tegenstander;
 • Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: deze volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook (of juist) indien het niet het eigen kind is;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team.
 • Positief meewerken aan de regelingen rondom vervoer, kantinediensten ed.:
 • Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel mogelijk. Afmelden doe je bij de trainer, niet bij een teamgenoot;
 • Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over het gezamenlijk rijden;
 • Het maken van een schema aangaande taken of rijden is een gunst van de trainer/coach. Indien het niet eens met het schema, of niet kunnen wissel dan onderling van plek. 

Waarop kunnen we ouders/verzorgers, overige toeschouwers aanspreken?

Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden:

 • Het zich bemoeien met zijn kind tijdens de wedstrijd, time-outs of nabespreking;
 • Negatief zijn over spelers en/of ouders van het andere team in woord en/of gebaar;
 • Het zich hoorbaar bemoeien met beslissingen van de scheidsrechter;
 • Op de spelersbank plaatsnemen of het veld instappen.

Indien zij zich teveel bemoeien met het beleid:

 • Herhaald contact met de trainer met een mening over de training;
 • Herhaald contact met de coach met een mening over het coachen/wisselen;
 • In het algemeen een te belastend contact met Nuvoc vrijwilligers, zeker als dit wordt aangegeven door de betreffende persoon.

3. Trainers/coaches

Wat wordt gewenst als gedrag?

In relatie tot positief training geven:

 • Positieve houding tov de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin;
 • Training afstemmen op niveau speler en team;
 • Saamhorigheid nastreven.

In relatie tot respectvol training geven:

 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren (voor zover dit geen gevaar oplevert voor hen zelf en/of medespelers).

In relatie tot een veilig (sport)klimaat:

 • Zieke of geblesseerde spelers benaderen met oprechte interesse en welwillendheid;
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • Heb respect voor de eigendommen van anderen en Nuvoc;
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • Neem contact op met het bestuur, juiste commissie of de VCP indien er sprake is van (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere probleem gevallen.

Waarop kunnen we trainers/coaches aanspreken?

Enkele concrete situaties in relatie tot onveilig gedrag van de trainer/coach:

 • Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
 • Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon (bijv aan een “zwakkere”persoonlijkheid, die altijd ja zegt);
 • Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke en /of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
 • Gebruik van mobiel in de kleedkamers;
 • Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;
 • Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk;
 • Teveel fysieke aanraking concentreren tot 1 speler.

Enkele concrete situaties in relatie tot voorbeeldgedrag:

 • Roken/alcohol gebruik tijdens de training of wedstrijd;
 • Zelf met de mobiel bezig zijn tijdens de training of wedstrijd;
 • Netten, ballen en ander sportmateriaal opruimen na de training of wedstrijd;
 • Respect hebben voor de eigendommen van anderen en Nuvoc;
 • matig met alcohol.