Op de inhoud van de webpagina’s van onze site www.nuvoc.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Nuvoc. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.

Nuvoc betracht de uiterste zorgvuldigheid en zorg aan de gegevens en informatie welke zijn geplaatst op haar website en in haar clubblad. Het blijft echter mogelijk dat er op de website/clubblad onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen. Nuvoc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en of verspreiden van deze gegevens en informatie.De koppelingen/links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd zijn uitsluitend ter informatie verstrekt. Nuvoc heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.